Teenused

  • TASUTA hinnapakkumine ja konsultatsioon!
  • Puude hoolduslõikus: viljapuude lõikus, sanitaarlõikus, võra tõstmine, võra vähendamine, võra taastamine, harvenduslõikus. Töid teostades lähtume eriaalastest normidest. Ei teosta puude latvamist ja tulbastamist!
  • Hekkide lõikamine
  • Puude langetamine: tööde teostamiseks kasutame olukorrale vastavat metoodikat
  • Kruntide puhastamine puudest ja võsast
  • Puude toestamissüsteemide paigaldamine
  • Kändude freesimine
  • Raiejäätmete äravedu
  • Erinevad väiksemad metsatööd kultuurihooldusest kuni lageraieni